സലു അബ്ദുൽകരീം

സലു അബ്ദുൽകരീം

ഓർമ്മകളിലെ അത്താഴങ്ങൾ…

മരം കോച്ചുന്ന മകരത്തിലെ തണുപ്പാണ് നോമ്പു കാലമായാൽ ആദ്യം ഓർമ്മയിൽ തെളിയാറ്… ബാല്ല്യത്തിലെ ക്ലാവ് പിടിക്കാത്ത നോമ്പോർമ്മകളിലെ ചില റമളാൻ