കരിച്ചാൽ കടവിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

കരിച്ചാൽ കടവിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

കരിച്ചാൽ കടവിൽ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു

കരിച്ചാൽ കടവിൽ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന വീടുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചു. മൂന്ന് വീടുകളുടെ പണികളാണ് വാർഡ് മെമ്പരുടെ സന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മുപ്പതോളം വരുന്ന കർമ്മയുടെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ  ഇന്ന് രാവിലെ തുടങ്ങി വെച്ചത്. നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് വിളിച്ച് ചേർത്ത സംയുക്ത യോഗത്തിൽ ഒൻപത് വീടുകളുടെ തറയും മറ്റു താൽകാലിക സംവിധാനങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നത് പൂമുഖം സാംസ്കാരിക വേദിയും കർമ്മ സർവ്വീസ് വിങ്ങും ഏറ്റുടുത്തിരുന്നു. ഇവർക്കുള്ള വീട്, ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മിച്ച് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *